Regulamin „Pokaż swój ogród” 

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Pokaż swój ogród” (dalej: „Akcja” ) jest Planet-Bud Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  ul. Tysiąclecia 1/4  62-020 Swarzędz, Polska  NIP: 7773233980 (dalej: „Organizator”).  

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji oraz zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej: „Regulamin”). 

3. Akcja trwa od dnia opublikowania wpisu na profilu https://www.facebook.com/planetbud w serwisie Facebook, czyli od 07.06.2021 od godziny 13:00:00 do 21.06.2021 do godziny 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Akcji”). Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania akcji.

4. Celem Akcji jest propagowanie dbałości o własną posesję i ogród, promocja pomysłowości oraz rozwiązań dekoracyjnych, mających korzystny wpływ na wygląd oraz estetykę osiedli wybudowanych przez Organizatora oraz wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów.

5. Partnerem konkursu jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2 

Warunki wzięcia udziału w Akcji

1.W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia( dalej: „Uczestnik”).

2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin i spółek stale współpracujących z tymi podmiotami. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest posiadanie, dzierżawa lub inna forma prawnego pozwolenia na użytkowanie nieruchomości oraz przynależącego do niej ogrodu, będącej w ofercie, nabytej lub wybudowanej przez Organizatora. 

4. Uczestnikami Akcji mogą zostać :

  – właściciele nieruchomości, współwłaściciele (oraz ich pełnoletnie dzieci)

  – osoby trzecie (pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela

obiektu).

5. Ogródki i obiekty przynależące do Nieruchomości innych niż te określone w par.2 pkt 3 nie biorą udziału w Akcji.

6. Warunkiem udziału w Akcji jest publikacja zdjęć ogrodu na profilu w serwisie Facebook Organizatora, pod postem Konkursowym opublikowanym przez Organizatora na swoim profilu 07.06.2021 o godzinie 13:00:00 .

7. Uczestnik Akcji deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym: zgodę na publikacje oraz wykorzystanie zdjęcia ogrodu oraz imienia i nazwiska.

§ 3

Zasady Akcji

  1. Akcja promowana będzie za pośrednictwem serwisu Facebook na: https://www.facebook.com/planetbud oraz strony internetowej Organizatora: https://planetbud.pl
  1. W ramach Akcji, oceny zdjęć będą dokonywać użytkownicy serwisu Facebook, za pomocą aktywności.
  1. Każda reakcja pod wybranym zdjęciem ma wagę 1 punktu. Każdy unikalny komentarz pod wybranym zdjęciem ma wagę 1,5 punktu. Dla Uczestników Akcji z najwyższą liczbą punktów przewidziane są nagrody. Organizator zatrzega sobie prawo do nieuznania komentarza/ reakcji, jeśli będą one pochodzi z konta, którego autentyczność będzie budzić wątpliwość
  1. W ramach Akcji, liczone są aktywności uzyskane przez zdjęcie do 21.06.2021 do godziny 23:59:59
  1. Weryfikacja aktywności zostanie przeprowadzona przez Organizatora. Jeżeli wszelkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, Uczestnik zostanie nagrodzony zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

6. Wszelkich informacji dotyczących Akcji, procesu weryfikacji oraz obsługi, można zasięgnąć w biurze Organizatora, pisząc na adres mailowy biuro@planetbud.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 670 30 35

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili niniejszych warunków regulaminu. Zmienione warunki ogólne będą obowiązywać od daty ich publikacji online na stronie internetowej i będą mieć zastosowanie do każdego zgłoszenia na stronie po dacie ich zamieszczenia.

8. Organizator zastrzega sobie również prawo do zakończenia Akcji „Pokaż swój ogród” w każdej chwili.

9. Organizator przewidział nagrody:

  • Dla właściciela ogrodu z największą liczbą punktów: bon na 1000 zł do wykorzystania w Leroy Merlin 
  • Dla właściciela ogrodu z II największą liczby punktów: bon na 500 zł do wykorzystania w Leroy Merlin 
  • Dla właściciela ogrodu z III największą liczby punktów: bon na 200 zł do wykorzystania w Leroy Merlin   
  •                                                        

10. Równowartości nagród nie można wymieniać na środki pieniężne.

11. Organizator nie przewiduje nagród zastępczych.

§ 4 

Nadzór nad przebiegiem akcji

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Akcji. W przypadku wykluczenia, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 5

 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Akcją powinny być składane w formie pisemnej na adres: Planet-Bud Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  ul. Planetarna 15/5 62-020 Zalasewo, z dopiskiem „Reklamacja – Pokaż swój ogród ”.

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty zakończenia Akcji.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację uznaje się za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniki reklamacji poprzez wiadomość mailową w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Planet-Bud Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  ul. Tysiąclecia 1/4  62-020 Swarzędz NIP: 7773233980. Dane te będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w akcji. Kupujący mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 9

 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.planetbud.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Akcji, w tym z opłatą za dostęp do Internetu oraz zagospodarowaniem ogrodu są ponoszone przez Uczestnika. 

3. Każdy Uczestnik, publikujący zdjęcie pod postem konkursowym akceptuje warunki Regulaminu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.