regulamin

Home / regulamin

§ 1

 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Akcja konsultacja ” (dalej: „Akcja”) jest

PLANETBUD Development Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 1 lok. 4, 62-020 Swarzędz

biuro@planet-bud.pl

NIP: 777-323-39-80

REGON 302548359

Kapitał zakładowy: 2 523 900,00 zł

(dalej: „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji oraz zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

3. Akcja trwa od dnia opublikowania wpisu na profilu  https://web.facebook.com/planetbud/ w serwisie Facebook, czyli od 12.11.2018 od godziny 10:30:00 do 31.12.2018 do godziny 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Akcji”). Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania akcji.

§ 2 

Warunki wzięcia udziału w Akcji

1. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia. Uczestnikiem Akcji może zostać wyłącznie osoba, która w terminie czasu trwania Akcji zakupiła u organizatora nieruchomość i podpisała umowę przedwstępną (dalej: „Kupujący”)

2. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście.

3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin i spółek stale współpracujących z tymi podmiotami. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest zakup w czasie trwania akcji (dalej „Zakup”) nieruchomości będącej w ofercie Organizatora oraz podpisanie umowy przedwstępnej.

5. Dokonujący Zakupu po upływie terminu określonego w par. 1 pkt 3 nie biorą udziału w Akcji.

§ 3

Zasady i przebieg Akcji

 1. Akcja promowana będzie za pośrednictwem serwisu Facebook na https://web.facebook.com/planetbud/ oraz strony internetowej Organizatora www.planetbud.pl

2. Zakupu można dokonać tylko w siedzibie Organizatora, w obecności uprawnionych do obsługi sprzedaży pracowników.

3. Wszelkich informacji dotyczących oferty, procesu Zakupu oraz obsługi, można zasięgnąć w biurze Organizatora, pisząc na adres mailowy biuro@planetbud.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 670 30 35.

4. Organizator po podpisaniu umowy przedwstępnej w okresie Czasu Trwania Akcji przekaże kupującemu – imienny Voucher ( dalej:„ Voucher”)  umożliwiający konsultacje projektowe w poznańskiej pracowni projektowej  „KASIA ORWAT Home Design.

5. Vouchery mają stałą wartość: 2 godziny konsultacji o wartości rynkowej 500 zł netto.

6. Vouchery mają określony termin ważności do wykorzystania: do 30.03.2019r.

7. Vouchery mają charakter jednorazowy.

8. Vouchery mogą być wykorzystane tylko w biurze poznańskiej pracowni projektowej „KASIA.ORWAT Home Design” w Poznaniu na ul. Młyńskiej 12.

9. Vouchery umożliwiają tylko konsultacje. Nie ma możliwości wymiany usługi na inną.

10. Vouchery są przypisane do osoby lub osób które dokonały Zakupu nieruchomość u Organizatora i są poświadczone podpisem oraz pieczątką Organizatora.

11. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli czas konsultacji przewyższy określony w regulaminie czas ( 2 godziny) pozostała kwota pozostaje do opłacenia przez kupującego.

12. Konsultacje realizowane na podstawie Vouchera odbywają się  w biurze pracowni projektowej „KASIAORWAT.DESIGN”,  po uprzednim umówieniu terminu konsultacji. Termin konsultacji zostanie uzgodniony za wspólnym porozumieniem stron: Kupującego oraz projektantów pracowni „KASIAORWAT.DESIGN”.

13. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.

14. Projektanci „KASIAORWAT.DESIGN” mogą odmówić realizacji przeprowadzenia konsultacji w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.

15. Projektanci „KASIAORWAT.DESIGN” mogą odmówić realizacji przeprowadzenia konsultacji w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z Regulaminem.

16. Wykorzystując Voucher, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.

17. Po przeprowadzonych konsultacjach, Kupujący przekaże Voucher projektantom „KASIAORWAT.DESIGN”

§ 4 

Zakres i przebieg konsultacji

 1. Zakres i możliwości działań podczas 2 (słownie: „dwóch”) godzinnej konsultacji określa niniejszy paragraf.
 2. Indywidualna konsultacja z projektantem trwa do 2 (słownie: „dwóch”) godzin podczas, których zostaje dokładnie omówiona przestrzeń podlegająca konsultacji.
 3. Projektant sugeruje rozwiązania odpowiednie dla przedstawionych potrzeb i możliwości wykonawczych i budżetowych
 4. Możliwy zakres konsultacji obejmuje:
 1. omówienie funkcjonalności wnętrza m.in: rozkład ścian działowych, instalacje, stolarka drzwiowa, posadzki,
 2. kreacje nastroju i stylu wnętrza,
 3. zmiany w elektryce, dobór oświetlenia,
 4. dobór kolorystyki, materiałów i faktur,
 5. sugestie zakupu mebli i dodatków,
 6. szkic projektowy zabudowy kuchennej,
 7. szkic projektowy łazienki z doborem docelowych elementów wyposażenia.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za merytorykę oraz wartość konsultacji przeprowadzonych przez projektantów poznańskiej pracowni „KASIAORWAT.DESIGN”.

6. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z Vouchera lub utraty przez Kupującego prawa do Vouchera z jakiejkolwiek przyczyny Organizator nie przewiduje nagród zastępczych.

7. Kupujący otrzymuje 1 ( słownie: „jeden”) Voucher za każdy pojedynczy Zakup nieruchomość oferowanej przez Organizatora.

8. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Vouchera osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Vouchera w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części Vouchera.

§ 4

 Nadzór nad przebiegiem Akcji

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Kupującego postanowień Regulaminu. Z tytułu  nieprzestrzegania postanowień Regulaminu. Kupujący zostanie wykluczony z udziału w Akcji. W przypadku wykluczenia, Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Kupującego wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku gdy kupujący odstąpi od umowy przedwstępnej i zrealizuje Voucher, Organizator zwróci Kupującemu zadatek pomniejszony o koszt wartości Vouchera.

.

§ 5

 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Akcją powinny być składane w formie pisemnej na adres: PLANETBUD Development Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 1 lok. 4, 62-020 Swarzędz

 z dopiskiem „Reklamacja -Akcja Konsultacja”.

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty wykorzystania Vouchera.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. O wyniku reklamacji Kupujący zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację uznaje się za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniki reklamacji poprzez wiadomość mailową w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest PLANETBUD Development Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 1 lok. 4, 62-020 Swarzędz. Dane te będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania Vouchera. Kupujący mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 9

 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.planetbud.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Akcji, w tym z opłatą za dostęp do Internetu oraz dojazd do pracowni „KASIAORWAT.DESIGN” są ponoszone przez Kupującego.

4. Każdy Kupujący wykorzystując Voucher, akceptuje warunki Regulaminu.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.