Regulamin Kuchnie

Home / Regulamin Kuchnie

§ 1 

 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kuchnia na Święta ” (dalej: „akcja”) jest:

PLANETBUD Development sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 1 lok. 4, 62-020 Swarzędz

biuro@planet-bud.pl

NIP: 777-323-39-80

REGON: 302548359

Kapitał zakładowy: 2 523 900,00 zł

(dalej: „Organizator”)

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji oraz zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej: „regulamin”).

3. Akcja trwa od dnia opublikowania wpisu na profilu https://web.facebook.com/planetbud/ w serwisie Facebook, czyli od 11.12.2018 r. od godziny 10:30:00 do 31.01.2019 r. do godziny 23:59:59 (dalej: „czas trwania akcji”). Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania akcji.

§ 2 

Warunki wzięcia udziału w akcji

1. W akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia. Uczestnikiem akcji może zostać wyłącznie osoba, która w terminie czasu trwania akcji zakupiła u organizatora nieruchomość i podpisała umowę przedwstępną (dalej: „kupujący”).

2. W akcji można brać udział wyłącznie osobiście.

3. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin i spółek stale współpracujących z tymi podmiotami. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Warunkiem przystąpienia do akcji jest zakup w czasie trwania akcji (dalej „zakup”) nieruchomości będącej w ofercie organizatora oraz podpisanie umowy przedwstępnej. Akcją objęte są tylko nieruchomości o metrażu 82 m2 w ramach inwestycji Osiedle Kwiatowe II. Pozostałe nieruchomości nie są objęte akcją.

5. Dokonujący zakupu po upływie terminu określonego w §1 pkt 3 nie biorą udziału w akcji.

6. Dokonujący zakupu nieruchomości w ramach innego etapu oraz o innym metrażu niż 82 m2 nie biorą udziału w akcji.

§ 3

Zasady akcji

1. Akcja promowana będzie za pośrednictwem serwisu Facebook na https://web.facebook.com/planetbud/ oraz strony internetowej organizatora www.planetbud.pl

2. Zakupu można dokonać tylko w siedzibie organizatora, w obecności uprawnionych do obsługi sprzedaży pracowników.

3. Wszelkich informacji dotyczących oferty, procesu zakupu oraz obsługi, można zasięgnąć w biurze organizatora, pisząc na adres mailowy biuro@planetbud.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 670 30 35.

4. Kupujący po podpisaniu umowy przedwstępnej w czasie trwania akcji, ma możliwość zamówienia mebli kuchennych wraz z usługą montażu (dalej „dzieło”), wykonanych przez podwykonawcę:

F.H.U ” KRAMAX”

ul. Śremska 86/1

62-050 Mosina

REGON: 300550412

NIP: 7772459417

tel. 883 639 639

(dalej „podwykonawca”)

5. W ramach akcji, kupujący ma możliwość wybrania mebli kuchennych z przygotowanego na potrzeby akcji katalogu produktów i mebli (dalej „katalog”) na potrzeby wykonania dzieła. Katalog produktów i mebli pozostaje do wglądu w siedzibie podwykonawcy.

6. Po podpisaniu umowy przedwstępnej, kupujący ma prawo do konsultacji związanych z wykonaniem dzieła przez podwykonawcę. W ramach konsultacji, strony dokonują indywidualnej konfiguracji oraz wyboru mebli i produktów dostępnych w katalogu.

7. Konsultacje odbywają się w biurze podwykonawcy.

8. W ramach akcji kupujący ma możliwość skorzystania z oferty dostępnej wyłącznie w katalogu. Nie ma możliwości wymiany produktów lub usług na inne. W przypadku wymiany produktów lub usług, organizator nie ponosi kosztów związanych z realizacją dzieła.

9. W ramach akcji nie ma możliwości wykonania dzieła w innej nieruchomości, niż nabyta u organizatora.

10. Szacunkowa wartość rynkowa dzieła to 10.000 (dziesięć tysięcy) zł brutto. Organizator nie ponosi kosztów przewyższających powyższą kwotę.

11. W ramach akcji, nie ma możliwości zmiany podwykonawcy.

12. Kupujący decydując się wziąć udział w akcji i skorzystać z produktów dostępnych w katalogu, podpisuje umowę o dzieło (dalej „umowa”) bezpośrednio z podwykonawcą. W ramach umowy podwykonawca oraz kupujący określają przebieg prac, terminy realizacji, gwarancje oraz postępowanie reklamacyjne. Termin realizacji zostanie uzgodniony za wspólnym porozumieniem stron.

13. Podpisując umowę o dzieło, kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.

14. Dzieło może być wykonane jedynie w całości.

15. Równowartości dzieła nie można wymienić na środki pieniężne.

16. Podwykonawca może odmówić realizacji w przypadku, gdy na prośbę kupującego na  którymkolwiek z etapów wykonania dzieła realizacja nie będzie zgodna z postanowieniami umowy lub regulaminu.

§ 4 

Przebieg akcji

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania, terminowość oraz materiały wykorzystywane przez podwykonawcę.

2. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy przedwstępnej lub utraty przez kupującego prawa do nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny, organizator nie przewiduje nagród zastępczych.

3. Kupujący ma prawo do wykonania przez podwykonawcę jednego dzieła za każdy pojedynczy zakup nieruchomości oferowanej przez organizatora, która jest objęta akcją.

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do dzieła osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości wykonania dzieła w pieniądzu lub wymiany na inne. Nie jest możliwa rezygnacja z części dzieła.

§ 5

 Nadzór nad przebiegiem akcji

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez kupującego postanowień regulaminu. Z tytułu nieprzestrzegania postanowień regulaminu kupujący zostanie wykluczony z udziału w akcji. W przypadku wykluczenia, kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Kupującego wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

2. W przypadku gdy kupujący odstąpi od umowy przedwstępnej nie ma prawa do realizacji dzieła.

§ 6

 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z akcją powinny być składane w formie pisemnej na adres: PLANETBUD Development sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 1 lok. 4, 62-020 Swarzędz

z dopiskiem „Reklamacja – Kuchnia na Święta”.

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty podpisania umowy.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. O wyniku reklamacji kupujący zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, uznaje się ją za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej kupujący zostanie poinformowany o wyniku reklamacji poprzez wiadomość mailową w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora.

6. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji związanych z realizacją dzieła. Odpowiedzialnym za dzieło oraz gwarantem jest podwykonawca.

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych uczestników akcji jest PLANETBUD Development sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 1 lok. 4, 62-020 Swarzędz. Dane te będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem akcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w akcji. Kupujący mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 8

 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.planetbud.pl oraz w siedzibie organizatora oraz Podwykonawcy.

2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w akcji, w tym z opłatą za dostęp do Internetu oraz dojazdem do podwykonawcy są ponoszone przez kupującego.

4. Podpisując umowę, każdy kupujący akceptuje warunki regulaminu.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.